Meestoof De Nijverheid, Kapelle

Meestoof De Nijverheid

Meestoof De Nijverheid aan het begin van de twintigste eeuw. In het linker woonhuisje bevond zich de opening van de stookplaats.

In april 2013 werd een non-destructief onderzoek verricht naar de voormalige meestoof De Nijverheid in het kerkringdorp Kapelle. De meestoof heeft de status van rijksmonument.

Meestoven waren fabrieksgebouwen waar de wortels van de meekrapplant werden verwerkt tot poeder. Dit poeder vormde de basis voor kleurstoffen (van bruin tot rood) die met name in de textielindustrie werden gebruikt. Veranderingen binnen het productieproces hebben ervoor gezorgd dat de industrie, en daarmee de meestoven, in Zeeland zijn verdwenen.

Lees verder

Archeologie en landschap: Je eigen achtertuin

Figuur 3Voor de doorsnee inwoner van de Lage Landen is archeologie een beetje een ver-van-het-bed verschijnsel. Toch zijn Nederland en België bij uitstek landen waar het verleden in de ondergrond gevangen is. Dit hebben we onder andere te danken aan het gegeven dat grote delen van Nederland en tot op zekere hoogte ook België een relatief laag gelegen en vlak landschap kennen. In een gebied met sterke hoogteverschillen zullen de laagste delen van het landschap door de tijd heen sediment accumuleren terwijl de hogere delen van het landschap bloot staan aan inwerking van weer en wind en daardoor juist gevoeliger zijn voor erosie. Omdat de mens traditioneel een voorkeur heeft voor de hogere (en daardoor drogere) vestigingslocaties bestaat er een grote kans dat archeologische resten in deze hooggelegen gebieden verloren gaan. Lees verder

Booronderzoek Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum

BAAC bv heeft voorafgaand aan het graven van een aantal hoogwatergeulen een literatuuronderzoek en een verkennend geo-archeologisch booronderzoek uitgevoerd in het gebied ‘Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum’ ten noordoosten van Meerlo. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de geologische en geomorfologische opbouw van het landschap om zo de (ontstaans)geschiedenis van het landschap te kunnen achterhalen. In het gebied zijn drie boorraaien in dwars over het gebied  geplaatst (figuur 1).

Lees verder

Midden-IJzertijd nederzetting in Helden, Keup

Helden, KeupIn opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg heeft BAAC een opgraving uitgevoerd in plangebied Helden Keup in de gemeente Peel en Maas. Tijdens de opgraving werden op een dekzandkop vele sporen en vondsten uit de tweede helft van de midden-ijzertijd aangetroffen. Uit deze periode werd een afgebakende nederzetting bestaande uit ten minste 4 huizen, 61 spiekers en een klein bijgebouw blootgelegd. Omdat zich nauwelijks verstoringen en sporen uit andere perioden in het onderzoeksgebied bevonden, kon de vindplaats goed onderzocht worden. Lees verder

Het Jezuïetencollege in ’s-Hertogenbosch

4

Op 24 mei wordt het nieuwe museumkwartier in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Op deze locatie komen het Noordbrabants museum en het SM’s  Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch samen. Voorafgaand aan de renovatie en nieuwbouw werd door BAAC archeologisch onderzoek gedaan aan de Beurdsestraat en in de Museumtuin aan de Mortel. Hierbij zijn onder andere resten gevonden van het Jezuïetencollege uit de eerste helft van de 17e eeuw.

Lees verder

Grafcirkels te Gent-Hogeweg

thumbnailAl sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is bekend dat op de locatie “Gent-Hogeweg” restanten van twee midden-bronstijd grafheuvels onder het grasland aanwezig zijn. Deze werden destijds door middel van luchtfotografie, waarbij gekeken wordt naar groeiverschillen in de gewassen, opgemerkt. Naast beide grafmonumenten heeft BAAC bij de opgraving een groter deel van het grafveld en tal van jongere sporen aangetroffen.

Lees verder

Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen te Medemblik

Medemblik

BAAC publiceert rapport met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek van het gemaal de Vier Noorder Koggen te Medemblik. Door dit onderzoek is het mogelijk gebleken om te achterhalen wie het gemaal ontworpen heeft.

Het onderzoek is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd in het kader van de restauratie van het gemaal in 2012. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste diende het om een beter inzicht te verkrijgen in de bouwgeschiedenis van het gemaal, ten tweede ter documentatie van de restauratiewerkzaamheden. Lees verder

Gouda, Tiendewegspoort

Uitsnede

In opdracht van de Gemeente Gouda heeft BAAC bv uit ‘s-Hertogenbosch een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de Tiendewegspoort te Gouda. Aanleiding tot het onderzoek vormde de vervanging van de Tiendewegbrug. Het bruggehoofd hiervan, aan de stadszijde, ligt precies op de plek waar de middeleeuwse Tiendwegspoort heeft gestaan.

Lees verder